Všeobecné smluvní podmínky členství

 1. Vznik členství

  1. Členství v relaxačním studiu Monsignore (dále jen „RSM“) vzniká vyplněním přihlášky osobně v kanceláři klubu nebo na internetu a uhrazením jednorázového ročního členského příspěvku ve výši 2500,- Kč.
  2. Členství je dobrovolné a vztahuje se pouze na osobu člena. Je zásadně nepřenosné a nepřevoditelné.
  3. Platnost členství je vždy uvedena na členské kartě, vydané v kanceláři RSM.
 2. Výhody členství

  1. Každý člen má právo na čerpání všech výhod, které RSM nabízí.
  2. Mezi výhody patří
   1. Významné slevy na služby poskytované RSM.
   2. Právo dlouhodobých rezervací vstupu do RSM.
   3. Člen je automaticky zdarma zařazen do Věrnostního programu RSM.
   4. Člen je pravidelně informován prostřednictvím mailu o akcích, které RSM pro své členy pořádá.
 3. Věrnostní program

  Program je určen pouze členům klubu a účast v něm je bezplatná.
  1. Po nasbírání určitého počtu bodů má člen možnost čerpat bonusy dle aktuální nabídky Věrnostního programu.
  2. Body získává člen mimo jiné návštěvou relaxačního studia a jeho doporučením.
  3. O možnosti čerpat odměnu je člen informován v kanceláři relaxačního studia nebo prostřednictvím mailu.
 4. Práva a povinnosti člena

  1. Člen je po předložení členské karty v kanceláři RSM oprávněn čerpat všechny výhody, které členství přináší. Služby musí člen v případě zájmu o jejich využívání hradit v cenách dle aktuálního ceníku.
  2. Aktivity členů jsou realizovány zásadně na vlastní odpovědnost člena a na jeho vlastní nebezpečí. Člen je zejména povinen přihlédnout ke svým vlastním schopnostem, zkušenostem, zdravotnímu stavu, fyzické kondici a psychickému stavu.
  3. Člen je povinen dodržovat tyto podmínky členství a návštěvní řád relaxačního studia, stejně tak, jako respektovat pokyny odpovědné osoby.
  4. Členům je zakázáno navštěvovat relaxační studio v případě nemoci, zranění, pod vlivem omamných látek či léků, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit či ohrozit jejich fyzické či duševní schopnosti, ovládací, rozpoznávací schopnosti, úsudek či odhad vlastních schopností.
  5. Člen odpovídá provozovateli RSM za škodu způsobenou zaviněním a porušením právních předpisů, smluvních podmínek, dobrých mravů či porušením povinností vyplývajících z členství v klubu.
 5. Ukončení členství

  1. Členství zaniká po uplynutí platnosti členství, vyznačené na členské kartě.
  2. V případě předčasného ukončení členství ze strany návštěvníka, nebo jeho plného nevyužití, člen nemá nárok na vrácení zaplaceného členského příspěvku.
  3. Provozovatel je oprávněn ukončit členství s okamžitou platností v následujících případech:
   1. Člen opakovaně porušil podmínky členství, nebo návštěvní řád.
   2. Člen porušil pravidla slušného chování v prostorách relaxačního studia (neslušné či hrubé chování k zaměstnancům provozovatele či zákazníkům, podnapilost, užití omamných látek, poškozování zařízení, apod.).
   3. Člen neuposlechl pokynů odpovědné osoby, zejména pokynů týkajících se bezpečnosti, dodržování požárních či hygienických předpisů.
   4. Člen odmítl při vstupu do relaxačního studia prokázat na žádost svou totožnost.
  4. V případě ukončení členství z výše uvedených důvodů, člen nemá právo na vrácení zaplaceného členského příspěvku.
 6. Členská karta

  1. Po uhrazení členského příspěvku, vydá provozovatel RSM členovi členskou kartu.
  2. Členská karta je osobní, nepřenosná, smí být využívána pouze členem, kterému byla vystavena.
  3. Na žádost odpovědné osoby je člen povinen rovněž prokázat svou totožnost platným úředním průkazem totožnosti opatřeným fotografií (OP, cestovní pas, řidičský průkaz, atd.) Odmítne-li člen tak učinit, nebo nebude-li odpovědná osoba prokázání totožnosti považovat za dostatečné, je oprávněna odmítnout členovi přístup k čerpání výhod členství, případně zablokovat členskou kartu.
  4. Uplatnění práv člena bez předložení členské karty není možné.
  5. Člen je povinen chránit kartu před jejím poškozením, zničením, odcizením nebo zneužitím třetí osobou.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. Člen je povinen oznamovat bez zbytečného odkladu změnu své kontaktní adresy, emailové adresy a telefonního čísla, které uvedl při uzavření smlouvy.
  2. Člen dává výslovně souhlas s tím, aby provozovatel relaxačního studia Monsignore, zastoupený Magdou Mauerovou, zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů osobní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, členem uvedená kontaktní adresa, telefonní spojení, příp. jiné členem uvedené údaje) uvedené na přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svou činnost. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu lze učinit kdykoli písemnou formou. Poté je organizace povinna údaje do jednoho roku vyřadit z evidence.
  3. Provozovatel RSM je oprávněn kdykoliv měnit nebo doplňovat tyto podmínky členství.
  4. Změna podmínek členství, stejně jako veškeré významné informace a sdělení, budou zveřejněna v prostorách RSM, příp. též formou zveřejnění na internetu.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat otevírací dobu relaxačního studia.
  6. Člen prohlašuje, že se před vyplněním přihlášky důkladně seznámil se zněním těchto podmínek a prohlašuje, že s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat.